Kategorie

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.tarpaulinaccessories.com

 

Sprzedającym jest:

Kedron Marcin Mamontowicz

dostępny pod adresem:

ul. Tadeusza Pełczyńskiego 22E lok. 59

01-471 Warszawa

 

prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem

 

NIP: 5222756238

Regon: 140399048

 

zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na stronie www.tarpaulinaccessories.com w zakładce kontakt.

 

E mail: contact@tarpaulinaccessories.com

 

§ 1 Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 

8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tarpaulinaccessories.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 

9. Strona – Usługodawca i Klient.

 

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem: www.tarpaulinaccessories.com

 

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, mierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.tarpaulinaccessories.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.tarpaulinaccessories.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i zagraniczny.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.tarpaulinaccessories.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek.

2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetowąlub drogą mailową (order@tarpaulinaccessories.com)

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.

6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym.

7. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub w momencie wpłaty na konto PayU, Paypal. Zamówienie jest realizowane tego samego lub następnego dnia roboczego od momentu zasilenia w/w formy płatności.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, jeśli kupujący sobie tego życzy. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego ale tylko po wcześniejszej wpłacie na konto sprzedającego.

3. Towar wysyłany jest listem poleconym piorytetowym lub paczką poleconą piorytetową w zależności od wagi zamówionego towaru a czas dostawy na terytorium Polski to zazwyczaj 1-3 dni robocze, w nie których wypadkach nie dłuższy niż 5 dni roboczych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Poczty Polskiej.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) automatycznie naliczanymi w trakcie procesu realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.tarpaulinaccessories.com. Wysokość opłat uzależniona jest od wagi zamówionego towaru a koszty transportu są uzależnione od cennika wybranego operatora.

 

§ 5 Płatności

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU, Paypal) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6 Odbiór towaru

 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania w ciągu 2 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

7. REKLAMACJA USŁUGI TRANSPORTOWEJ -  jeżeli produkt został uszkodzony w transporcie, podstawą reklamacji jest protokół sporządzony w obecności pracownika firmy transportowej. PAMIETAJ !!! ZAWSZE SPRAWDZAJ ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI W OBECNOŚCI KURIERA! Nawet gdy paczka z zewnątrz wygląda na nienaruszoną.

8. REKLAMACJA TOWARU - w celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt. Należy wypełnić formularz reklamacyjny. Towar zostanie odebrany od Klienta do ekspertyzy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar odsyłany jest do klienta, a klient obciążany jest kosztami odbioru i ponownej dostawy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w momencie gdy Klient o niezgodności towaru z zamówieniem został poinformowany. Zgłoszenie niezgodności towaru z zamówieniem obejmuje przekazanie sprzedawcy zakupionego towaru, kopii dowodu sprzedaży oraz opis niezgodności. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3.  Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.

§ 9 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

Warszawa 20.10.2017r.